Издателство:

Биология и здравно образование

  • Учебникът включва оптимално систематизирано и богато илюстрирано учебно съдържание по зоология на гръбначните животни и по анатомия и физиология на човека, хигиена и здравни познания.С лабораторните упражнения у учениците се формират практически...

    14,50 лв.

  • Учебникът съдържа 3 основни раздела, представени в 51 урока за нови знания; 2 обобщителни урока; 3 урока за оказване на долекарска помощ; 2 теста с 95 тестови задачи за текуща подготовка и контрол. Оформлението на различните видове уроци е...

    16,00 лв.

top